PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tyto podmínky poskytování služeb („Smlouva“) jsou právně závaznou smlouvou mezi IT SERVICES COMPANY S.R.O., společností založenou a existující na základě zákonů České republiky, s registrovaným sídlem na adrese Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO 033 33 171 („Hostiserver“, „my“, „nás“ nebo „naše“) a vámi, jako předplatitelem a uživatelem Služeb, jak je definováno níže („Předplatitel“, „vy“ nebo „vaše“).

Tato Smlouva stanoví obecné termíny a podmínky a platí pro následující případy:
a. užívání produktů a služeb, poskytovaných Hostiserverem;
b. užívání hostiserver.com (ve spojení s hostiservices.com, cdnbay.com, cdnbay.rog) webovými stránkami, dále v textu společně jako „Služby“.
Využíváním Služeb (buďto registrováním vašeho účtu nebo koupí produktů a služeb, které jsou k dispozici na Hostiserveru), souhlasíte se závazností této Smlouvy. Používání, shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, souvisejících se Službami, se také řídí Zásadami na ochranu osobních údajů (naše Zásady ochrany osobních údajů jsou umístěny na https://www.hostiserver.com/privacy-policy).


1. DEFINICE

i) Mbps: megabitů za sekundu
ii) 95% šířka pásma užití (95% kalkulace): 95% měření uvedeno po Mbps: metoda měření, kde jsou měřena spotřebovaná data za 3 nebo 5 minutový interval. Všechna tato měření jsou uložena v databázi. Na konci kalendářního měsíce je proveden výpočet pro určení, kolik bylo spotřebováno, kde prvních 5% vrcholů není bráno v úvahu. Je vzat nejvyšší výsledek ze zbývajících výsledků (95% měření), což jsou vypočítaná data přenosu za měsíc.2. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Zaregistrováním nebo užíváním Služeb prohlašujete a zaručujete, že:
i) všechny služby, poskytované Hostiserverem, budou použity pouze pro zákonné účely;
ii) budete poskytovat přesné, aktuální a úplné informace v registračních formulářích, včetně emailové adresy, jako součást procesu registrace a koupě. Jestliže je zjištěno zneužití nebo vás potřebujeme kontaktovat, použijeme emailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste uvedli opři registraci nebo na kupním formuláři a je vaší odpovědností zajistit, aby kontaktní informace na vašem účtu byly vždy přesné, správné a úplné. Hostiserver není odpovědný za jakékoliv selhání služeb kvůli nesprávným kontaktním informacím. Jestliže si potřebujete ověřit nebo změnit vaše kontaktní informace, kontaktujte nás, prosím, na emailu support@hostiserver.com.
Poskytnutí nepravdivých informací jakéhokoliv druhu může mít za následek ukončení vašeho účtu. V některých případech může být požadována skenovaná barevná kopie identifikačních dokumentů. Nesplnění poskytnutí požadovaných informací do 3 (třech) pracovních dnů bude mít za následek ukončení vašeho účtu a Služeb bez refundace;
iii) musí vám být minimálně 18 (osmnáct) let a musíte mít nezbytnou právní způsobilost, právo, pravomoc a oprávnění souhlasit s těmito Podmínkami služeb a jestli jednáte jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, jejímž jménem jednáte, musíte být oprávněni jednat a zavazovat tuto právnickou osobu těmito Podmínkami poskytování služeb a ohledně jakéhokoliv úkonu, který podniknete ve spojení se Službami. Jakákoliv registrace, užívání nebo přístup ke Službám, kýmkoliv, komu není 18 (osmnáct) let je neoprávněným přístupem a porušením této Smlouvy;
iv) budete plně odpovědní za veškeré užívání vašeho účtu a za všechny úkony, které učiníte prostřednictvím účtu. Je vaší odpovědností zachovávat důvěrnost vašeho hesla a jiných informací, souvisejících s bezpečností účtu;
v) musíte informovat hostiserver před registrováním nového účtu s identickými účtovacími informacemi. Několik účtů s identickým účtovacím profilem a užívání referenčních kódů je zakázáno, jestliže to není povoleno individuálně;
vi) musíte zajistit, aby služby, které kupujete, splňovaly všechny individuální požadavky a byly používány v jejich plném potenciálu, stejně tak, jako dostupnost určené konfigurace serveru před objednáním Konfigurace jakéhokoliv serveru může být změněna na základě písemného souhlasu (email bude dostatečný) Hostiserveru.;
vii) poskytnete jakékoliv vybavení nebo software, který může být nezbytný pro vaše užívání Služeb. V rozsahu, že plnění jakýchkoliv vašich závazků na základě této Smlouvy může záviset na plnění vašich závazků, Hostiserver není odpovědný za jakékoliv zpoždění kvůli vašemu nevčasnému plnění vašich povinností;
viii) musíte zajistit, aby Obsah Předplatitele a webové stránky Předplatitele byly kompatibilní s hardwarem a softwarem, používaným Hostiserverem pro poskytování Služeb, který může být Hostiserverem čas od času změněn podle našeho vlastního uvážení.3. OBSAH HOSTISERVERU

Kromě obsahu Předplatitele (jak je definováno níže), veškerý obsah, dostupný prostřednictvím Služeb, včetně vzhledu, textu, grafiky, zobrazení, videa, informací, softwaru, audio a jiných souborů a jejich výběr a uspořádání a veškerý software, používaný pro poskytování Služeb (dohromady „Obsah Hostiserveru“) jsou výlučným vlastnictvím Hostiserveru nebo poskytovatelů licence Hostiserveru. Obsah Hostiserveru nesmí být modifikován, kopírován, distribuován, rámován, reprodukován, dále publikován, stahován, vyřazován, zobrazován, zasílán, přenášen, prodáván nebo využíván pro jakékoliv účely v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, zcela nebo částečně, jinak, než je výslovně povoleno touto Smlouvou. Nesmíte, přímo ani nepřímo, měnit návrhy, rozebírat, rozkládat nebo se jinak pokoušet získat zdrojový kód nebo jiná obchodní tajemství z jakéhokoliv Obsahu Hostiserveru. Jakékoliv užití Obsahu Hostiserveru jiné, než je výslovně zde povoleno, je zakázáno bude automaticky znamenat ukončení vašich práv používat Služby a jakýkoliv Obsah Hostiserveru. Veškerá práva užívání Obsahu Hostiserveru, která nejsou výslovně udělena touto Smlouvou, jsou vyhrazena pouze Hostiserveru a poskytovatelům licence Hostiserveru.4. OBSAH PŘEDPLATITELE

i) Můžete uploadovat, ukládat, publikovat, zobrazovat a distribuovat informace, text, fotografie, videa a další obsah na nebo prostřednictvím Služeb (společně jako „Obsah Předplatitele“). Obsah Předplatitele zahrnuje jakýkoliv obsah umístěný vámi nebo uživateli jakýchkoliv vašich webových stránek prostřednictvím Služeb („Webové stránky Předplatitele“). Sami jste odpovědní za jakýkoliv a veškerý Obsah Předplatitele a jakékoliv transakce nebo jiné aktivity, vedené na nebo prostřednictvím Webových stránek Předplatitele. Umístěním nebo distribuováním Obsahu Předplatitele na nebo prostřednictvím Služeb tímto prohlašujete a zaručujete Hostiserveru, že (a) máte veškerá nezbytná práva umístit nebo distribuovat takový Obsah Předplatitele a (b) vaše umístění nebo distribuce takového Obsahu Předplatitele nepřestupuje nebo nenarušuje práva třetích stran.
ii) Výhradně pro účely poskytování Služeb tímto udělujete Hostiserveru nevýhradní, bezplatné, celosvětové právo a licenci:(i) použít, reprodukovat, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, modifikovat, překládat, dělat výňatky (zcela nebo částečně), publikovat a distribuovat Obsah Předplatitele; a (ii) archivovat nebo zálohovat kopie Obsahu Předplatitele a Webových stránek Předplatitele. Kromě práv výslovně zde udělených Hostiserver nenabývá žádné právo, nárok nebo podíl v nebo k Obsahu Předplatitele, které veškeré zůstává výhradně vám.
iii) Hostiserver neuplatňuje žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za Obsah Předplatitele nebo obsah jakékoliv informace, zaslané prostřednictvím počítačů hostiserveru, uzlů sítě a přítomných bodů nebo Internetu. Hostiserver nemonitoruje Obsah Předplatitele. Nicméně berete na vědomí a souhlasíte, že Hostiserver může, ale není povinen, okamžitě přijmout nápravné kroky, podle vlastního uvážení hostiserveru, včetně, ale bez omezení na odstranění veškerého nebo části Obsahu Předplatitele nebo Webových stránek Předplatitele a pozastavit nebo ukončit jakékoliv a všechny Služby bez nároku na refundaci, jestliže porušíte podmínky této Smlouvy.
iv) Souhlasíte plně spolupracovat v jakémkoliv šetření, které může nastat. Neposkytnutí spolupráce je důvodem pro pozastavení/ukončení všech účtů/Služeb. Akceptujete možnost, že hostiserver může uložit dodatečné poplatky a/nebo vyžadovat správní nápravná opatření, bez jakéhokoliv předchozího oznámení a Hostiserver nebude mít žádnou odpovědnost na základě jakékoliv nápravné akce, kterou Hostiserver může podniknout.5. STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Služby mohou obsahovat linky na jiné webové stránky, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány Hostiserverem („Stránky třetích stran“), stejně tak, jako články, fotografie, texty, grafiku, obrázky, upořádání, zvuky, video, informace a jiný obsah nebo položky patřící nebo vzniklé od třetích stran !Obsah třetích stran“). Nejsme odpovědní za žádné Stránky třetích stran nebo Obsah třetích stran přístupný prostřednictvím Služeb. Stránky třetích stan a Obsah třetích stran není námi zkoumán, monitorován nebo kontrolován ohledně přesnosti, příslušnosti nebo úplnosti. Jestliže se rozhodnete vstoupit na Stránky třetích stan nebo vstoupit nebo používat jakýkoliv Obsah třetích stran činíte to na své vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že naše podmínky a zásady na tyto Stránky a Obsah třetích stran neplatí. Měli byste zkontrolovat příslušné podmínky a zásady třetích stran, včetně zásad ochrany osobních údajů jakékoliv webové stránky, na kterou jste přesměrováni.6. AKCEPTOVATELNÉ POUŽITÍ ZDROJŮ SÍTĚ

i) Všechny dedikované servery zahrnují fixní měsíční objem přenosu dat: 20TB pro všechny dedikované servery; počínaje od 1TB pro virtuální soukromé servery (podrobnosti viz. VPS plány).
ii) Jestliže vaše aktuální užití přenosu dat přesahuje objem vašeho balíčku (odchozí nebo příchozí, co bude překročeno první) bude vám účtován poplatek za překročení limitu. Aktuálně je poplatek za překročení limitu následující:
a) 0,009 USD za 1 Gb nebo 2 USD za 1 Mbps 95-procentní šířku pásma použití dedikovanými servery;
b) 0,018 za 1 Gb nebo 4 USD za 1 Mbps 95-procentní šířku pásma pro virtuální soukromé servery.
iii) Souhlasíte, že je výhradně vaší odpovědností monitorovat tok dat užití prostřednictvím vašeho účtu.
iv) Můžete upgradovat jakékoliv vaše servery na vyšší úroveň baličku přenosu dat.
v) Tok dat, který nebyl využit během měsíce, nemůže být převeden do následujícího měsíce a tok dat nemůže být rozdělen mezi několik serverů nebo účtů.
vi) Jestliže přesáhnete vám přidělenou šířku pásma na měsíc souhlasíte s naúčtováním dodatečných poplatků za překročení přenosu, jak je uvedeno výše.
Veškeré užití zdrojů, poskytovaných Hostiserverem, podléhá podmínkám této Smlouvy a platným zásadám a postupům. Hostiserver si výslovně vyhrazuje právo zkontrolovat jakýkoliv účet ohledně nadměrného užívání zdrojů, které by mohlo mít za následek porušení této Smlouvy. Hostiserver může. podle svého vlastního uvážení, ukončit přístup ke Službám, uložit dodatečné poplatky nebo odstranit nebo vymazat Obsah Předplatitele z těch účtů, u kterých je shledáno, že porušují podmínky poskytování služeb Hostiserveru.7. ZAKÁZANÉ METODY A OBSAH

i) Tímto souhlasíte nepřenášet, nedistribuovat, nezasílat, neukládat, neodkazovat nebo jinak sdílet obsah, informace nebo materiály (včetně, ale bez omezení na písemných materiálů), které jsou ohrožující, násilnické, obtěžující, pomlouvačné, hanlivé, urážející, klamné, podvodné, dotěrné, nezákonné, rouhavé, které zahrnují nebo zobrazují ilegální pornografii, která je trestným činem (například dětská pornografie je striktně zakázána) nebo zahrnují jakékoliv matriály s autorskými právy (ke kterým nevlastníte autorská práva nebo příslušnou licenci) na našem serveru. Použití našich serverů nebo sítě pro spiknutí, spáchání nebo podporu nezákonných aktivit je zakázáno, stejně tak, jako úkony, které jsou jinak určené jako neakceptovatelné podle našeho vlastního uvážení.
ii) Je vám přísně zakázáno:
a) podporovat ilegální aktivity (včetně, ale bez omezení na, informací o hackování, distribuování hackovacích nástrojů nebo použití počítačových systémů nebo sítě pro přístup k jakémukoliv systému, službě nebo síti bez povolení vlastníka atd.);
b) sdílení informací, odkazů, instrukcí atd. obsahujících škodlivý kód(y);
c) distribuování farmaceutických léčiv a nelegálních látek nebo informací o nich;
d) zabývání se činností, spadající pod Spamdexing a tak zvaných „Scraper sites“;
e) distribuování padělků/škodlivého softwaru a kódů;
f) šíření informací propagujících násilí/rasismus;
g) užívání skriptů nebo systémů, které ovlivňují provoz serveru;
h) užití skriptů a/nebo softwaru pro automatické generování uživatelských účtů nebo zpráv;
i) užití dravých služeb;
j) ilegální ukládání osobních informací, především citlivých osobních údajů;
k) shromažďování osobních informací bez povolení uživatele nebo použití emailových adres, jmen nebo jiných osobních identifikátorů bez souhlasu identifikované osoby (včetně, ale bez omezení na, phishingu, internetových podvodů, krádeže hesla, spideringu a harvestingu);
l) žádat o nebo prodávat jakékoliv škodlivé/nelegální produkty nebo služby;
m) zabývání se jakoukoliv aktivitou, která narušuje nebo přeruší služby Hostiserveru nebo sítí, připojených k Hostiserveru nebo jakékoliv vnější síti, to zahrnuje Popření útoků na server nebo jiné škodlivé konfigurování softwaru;
n) mís jakýkoliv obsah na jejich stránkách, který obhajuje, prodává nebo jakýmkoliv způsobem dává přístup k nástrojům a metodám pro zasílání nevyžádaných emailů nebo spamů a zasílání hromadných nevyžádaných emailů (velkoobjemové emaily);
o) použití anonymních proxy serverů na síti a serverech Hostiserveru;
p) použít naši síť vydávání se za jinou osobu nebo právnickou osobu prostřednictvím emailu, internetových fór nebo jakýchkoliv jiných prostředků (to zahrnuje nepravdivé emaily nebo balík na síti, ať již je učiněn nebo ne pro škodlivé účely);
q) užívat/provozovat jakékoliv stránky(aktivity nelegálních investic atd.;
Jakákoliv stížnost, kterou obdržíme o porušení tohoto nebo předchozích bodů bude vnímáno velice vážně a bude mít za následek okamžité zrušení účtu bez refundace.8. PODVOD

Je pro vás porušení této Smlouvy zneužití nebo podvodné užití kreditních karet, charge karet, elektronického převodu prostředků, elektronických šeků nebo jakýchkoliv jiných platebních metod. Hostiserver může ohlásit jakékoliv takové zneužití nebo podvodně užití, podle vlastního uvážení Hostiserveru, vládním a zákonným vymáhacím orgánům, úvěrovým institucím, finančním orgánům a/nebo společnostem vydávajícím kreditní karty.9. FAKTUROVÁNÍ A PLATBA

i) Platba je splatná na základě faktury. Je vaší odpovědností zajistit, aby vaše platební informace byly aktuální a aby byly všechny faktury zaplaceny včas. Jestliže nezaplatíte poplatek, který je zde stanoven, Hostiserver může pozastavit nebo ukončit váš účet a vymáhat zaplacení nákladů, vzniklých Hostiserveru, včetně, ale bez omezení na, jakýchkoliv nákladů na arbitráž nebo právní zastupování a přiměřené poplatky advokáta. Hostiserver nebude aktivovat nové objednávky nebo aktivovat nový balík služeb u klientů, kteří mají nevyrovnaný zůstatek na svém účtu a současné poskytování služeb jim by mohlo být pozastaveno.
ii) Hostiserver není zatížen odpovědností za jakékoliv extra daně, bankovní poplatky, úroky, finanční poplatky, poplatky za přečerpání nebo dodatečné poplatky, vyplývající ze zaplacení poplatků, naúčtovaných Hostiserverem. Jakékoliv platné daně a poplatky budou přidány na fakturu Hostiserveru jako oddělené poplatky, které musíte zaplatit. Veškeré poplatky jsou nevratné jakmile jsou zaplaceny, jestliže není stanoveno jinak.
iii) Tímto souhlasíte, že Hostiserver je oprávněn účtovat si kreditní kartu Předplatitele na měsíčním nebo ročním základě nebo jiné platební podmínky, které byly dohodnuty předem s Hostiserverem.
iv) Vybráním opakujícího se platebního plánu akceptujete, že je vaší odpovědností zaplatit všechny pravidelné poplatky, které jsou splatné před zrušením.
v) Jakékoliv platby, které nejsou uhrazeny do 4 (čtyřech) dnů po datu splatnosti, budou mít za následek pozastavení Služeb, a to bez dalšího oznámení.
vi) Jakékoliv pozastavené Služby budou ukončeny po 7 (sedmi) dnech pozastavení bez dalšího oznámení.
vii) Jestli nezaplatíte požadované platby, může vám být naúčtován poplatek 50 USD (padesát dolarů) za opětovné připojení k vašim službám.
viii) Využitá data přenosu (pro účely výpočtu servisního poplatku) budou zaokrouhlena nahoru na celá čísla (např. 10,55 GB na 11 GB; 9,1 Mbps na 10 Mbps; atd).10. REFUNDACE

i) Hostiserver poskytuje dvě záruky vrácení peněz nově registrovaným účtům (to znamená, že pouze první účty mají nárok na refundaci. Například, jestliže jste už u nás měli účet, který jste zrušili a opět si ho předplatili nebo jestliže jste si u nás otevřeli druhý účet, nebudete mít nárok na refundaci. Porušení této Smlouvy vás zbavuje vašich práv na základě zásad refundace):
a) 15-denní záruka vrácení peněz pro soukromé virtuální servery,
b) 7-denní záruka vrácení peněz pro dedikované servery.
ii) Nerefundovatelné: Platby provedené Předplatitelem ve spojení s koupí, včetně, ale bez omezení na: SSL certifikátů, cPanel licencí, ISP licencí, licencí na Microsoft software a názvů domén, tyto jsou nerefundovatelné na základě těchto Podmínek poskytování služeb; b) placená technická podpora.
iii) Pro všechny další případy, jakmile bylo poskytování Služeb zahájeno, souhlasíte, že Služby byly aplikovány správně a není vyžadována žádná refundace.
iv) Veškeré refundace podléhají poplatku za služby technické podpory, včetně Služeb, které byly původně poskytovány bezplatně.11. AUTOMATICKÁ OBNOVENÍ

Jestliže není stanoveno jinak souhlasíte, že dokud a jestliže neoznámíte Hostiserveru vaše přání ukončit Služby, bude vám automaticky opakovaně účtován poplatek, aby se zabránilo jakémukoliv přerušení vašich Služeb, použitím vaší kreditní karty nebo jiných účtovacích informací, které máme v našich záznamech.12. ZMĚNA CENY

Hostiserver si vyhrazuje právo změnit ceny, měsíční částku plateb nebo jakékoliv jiné poplatky, a to kdykoliv. Informujeme vás o tom minimálně třicet (30) dnů předem, než budou tyt ceny změněny. Je výhradně vaší odpovědností pravidelně kontrolovat účtovací informace, poskytované Hostiserverem, prostřednictvím vašeho účtu nebo prostřednictvím jiných prostředků komunikace, včetně oznámení zaslaných Hostiserverem.13. TECHNICKÁ PODPORA

i) Přenosy a počáteční konfigurace serveru jsou bezplatné, nicméně všechny další služby budou účtovány s hodinovou sazbou 390 USD (třicet dolarů).
ii) Základní podpora a údržba virtuálních a dedikovaných serverů je poskytována podle uvážení Hostiserveru. Když nemůže být problém vyřešen s rozumnou asistencí, bude vám účtován poplatek za podporu v hodinové sazbě 30 USD (třicet dolarů).
iii) Plně řízená podpora je předplacený 12 (dvanácti) hodinový plán podpory pro 1 (jeden) dedikovaný server (1U nebo 2U maximálně). Veškeré další služby podpory budou účtovány hodinovou sazbou 30 USD (třicet dolarů).
iv) Neomezená podpora pro 1 (jeden) virtuální server (VPS nebo VDS nebo Cloud) je předplacený 6 (šesti) hodinový plán. Veškeré další služby podpory budou účtovány hodinovou sazbou 40 USD (čtyřicet dolarů) a další hodiny mohou být upgradovány na 20 USD (dvacet dolarů) za měsíc za 1 (jednu) hodinu, a to pro budoucí měsíce.14. ZÁLOHOVÁNÍ

i) Vaše užívání Služeb je výhradně na vaše riziko. Hosiserver není odpovědný za soubory a/nebo data na vašem účtu. Souhlasíte, že přebíráte plnou odpovědnost za všechny soubory a přenášená data a udržovat veškeré příslušné zálohování souborů a dat, uložených na našich serverech. Je výhradně vaší odpovědností zálohovat veškerý Obsah předplatitele, včetně, ale bez omezení na jakýchkoliv Webových stránek Předplatitele. Hostiserver nezaručuje, že budeme zálohovat jakýkoliv Obsah Předplatitele a souhlasíte, že akceptujete riziko ztráty jakéhokoliv a veškerého Obsahu Předplatitele. Hostiserver není povinen zajistit bezpečnost nebo jakékoliv obnovení vašich dat. Nicméně Hostiserver se bude vždy maximálně snažit pomoci Předplatiteli s obnovou, tato služba je poskytována jako bezplatná a může být změněna nebo zrušena kdykoliv podle uvážení Hostiserveru. Věnujte pozornost tomu, že je vaší odpovědností požádat o aktivaci bezplatného zálohování, což je doplňková služba k určitým produktům a službám (prostřednictvím systému označení, telefonního hovoru nebo živého chatu).
ii) Neomezené/Neměřené zálohování pro VDS/VPS služby znamenají předplacený plán zálohování pro předplacený SSD prostor při objednávce VDS(VPS služeb týdenním (týdenní kopie znamenají 4 kopie za měsíc) dálkovým zálohováním kopií, ale ne více, než předplacený prostor VDS/VPS SSD násobeno 2. Je vaší odpovědností informovat podporu Hostiserveru o změně frekvence a časů zálohování prostřednictvím lístkového systému Hostiserveru. Časté kopie zaberou více zálohovacího prostoru a je vaší odpovědností nepoužívat více prostoru, než je Neomezený/Neměřený zálohovací prostor Hostiserveru nebo musíte upgradovat váš zálohovací plán.15. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA A ODSTÁVKA

Hostiserver bude vynakládat veškeré, obchodně přiměřené, úsilí, aby asistoval každému Předplatiteli 24 (dvacet čtyři) hodin denně, 7 (sedm) dnů v týdnu. Tímto souhlasíte s tím, že čas od času nemusí být Služby přístupné a v provozu z různých plánovaných nebo neplánovaných důvodů, včetně běžné údržby, prací spojených s řešením různých selhání a aktualizací („Plánované odstávky“); nepravidelný běh Služeb, stejně tak, jaké problémy, které jsou mimo kontrolu Hostiserveru, které nemohou být Hostiserverem předvídány, včetně telekomunikačních výpadků nebo výpadků digitálních přenosových linek, ataků z nepřátelských serverů nebo sítě nebo jiná selhání. Hostiserver nepřebírá žádnou odpovědnost za odstávky, které mohou být způsobeny z jakýchkoliv důvodů. Technická oznámení plánovaných nebo neplánovaných výpadků jsou poskytována podle uvážení Hostiserveru.16. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

VY, PŘEDPLATITEL, TÍMTO AKCEPTUJETE, ŽE VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A SOFTWARU JE POSKYTOVÁNO NA ZÁKLADĚ „JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÝ“. ŽÁDNÁ ZPRÁVA NEBO INFORMACE, AŤ PÍSEMNÁ NEBO ÚSTNÍ, OBDRŽENÁ VÁMI NEBO VAŠIMI ZÁSTUPCI OD HOSTISERVERU NEBO ZÁSTUPCŮ HOSTISERVERU NEBUDE ZNAMENAT ZÁRUKU, KROMĚ TÉ, KTERÁ JE ZDE VÝSLOVNĚ UVEDENA. HOSTISERVER A NAŠE FILIÁLKY, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCE VYLUČUJÍ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ, PRO SLUŽBY NEBO SOFTWARE, POSKYTOVANÝ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY. HOSTISERVICE A NAŠE FILIÁLKY, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCE NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO NEDÁVAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU (I) ŽE SLUŽBY BUDOU VČASNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ, BEZ CHYB, BEZ VIRŮ NEBO KOMPLETNĚ ZABEZPEČENÉ; (II) ŽE SLUŽBY SPLŇUJÍ POŽADAVKY NEBO, V DŮSLEDKU, ŽE MOHOU BÝT OBDRŽENY Z VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO SOFTWARU; NEBO (III) OHLEDNĚ KVALITY, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU JAKÉKOLIV INFORMACE, POSKYTNUTÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO SOFTWARU. HOSTISERVER A NAŠE FILIÁLKY, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCE NEJSOU ODPOVĚDNÍ A VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA OBSAH JAKÝCHKOLIV DAT PŘENESENÝCH BUĎTO PŘEDPLATITELŮM NEBO OD PŘEDPLATITELŮ NEBO ULOŽENÝCH PŘEDPLATITELI V NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. HOSTISERVER NENÍ POVINEN ZAJISTIT, ŽE SLUŽBY A SOFTWARE NEBUDOU OBSAHOVAT CHYBY. HOSTISERVER NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY MOHOU BÝT POUŽITY SPOLU SE SLUŽBAMI NEBO SOFTWAREM TŘETÍCH STRAN, I KDYŽ TAKOVÝ POSKYTOVATEL TŘETÍ STRANY UVEDL, GARANTOVAL NEBO ZARUČIL, ŽE SPECIFICKÁ SLUŽBA NEBO SOFTWARE JSOU KOMPATIBILNÍ S JAKÝMIKOLIV SLUŽBAMI NEBO SOFTWAREM HOSTISERVERU. HOSTISERVICE NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO NEPOSKYTUJE ZÁRUKY OHLEDNĚ, A NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA, KVALITY, DOSTUPNOSTI NEBO HARMONOGRAMU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB POSKYTOVANÝCH TŘETÍMI STRANAMI. TÍMTO SE ZAVAZUJETE, ŽE VŠECHNY TRANSAKCE S TĚMITO POSKYTOVATELI TŘETÍCH STRAN JSOU VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO. HOSTISERVER NEZARUČUJE PŘESNOST NEBO ÚPLNOST INFORMACÍ, TÝKAJÍCÍCH SE POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN. HOSTISERVER NENÍ VAŠÍM NEBO TŘETÍ STRANY ZÁSTUPCEM, AGENTEM, SPRÁVCEM NEBO SVĚŘENCEM V ŽÁDNÉ TRANSAKCI. PODMÍNKY TOHOTO ODSTAVCE BUDOU TRVAT I PO UKONČENÍ TÉTO SMLOUVY.17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE HOSTISERVER, JEHO ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCE A/NEBO KDOKOLIV JINÝ, KDO JE ZAPOJEN DO VYTVÁŘENÍ, PRODUKOVÁNÍ SLUŽEB HOSTISERVERU, ODPOVĚDNÝ VÁM NEBO KTERÝMKOLIV TŘETÍM OSOBÁM ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY, VČETNĚ JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY DAT, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO UŽÍVÁNÍ NEBO NEDOSTUPNOSTI UŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO JAKÉHOKOLIV OBSAHU PŘEDPLATITELE, WEBOVÝCH STRÁNEK PŘEDPLATITELE NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ, PŘÍSTUPNÝCH NEBO STAŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, I KDYŽ SI JE HOSTISERVICE VĚDOM NEBO BYLA MU OZNÁMENA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE TENTO PARAGRAF JE APLIKOVATELNÝ NA VŠECHNY SLUŽBY, POSKYTOVANÉ HOSTISERVEREM. PŘEDPLATITEL SE TÍMTO VZDÁVÁ JAKÝCHKOLIV A VŠECH NÁROKŮ VŮČI HOSTISERVERU, VZNIKLÝCH Z KOUPĚ PŘEDPLATITELEM NEBO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO Z JAKÉHOKOLIV JEDNÁNÍ ŘEDITELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ HOSTISERVERU A DALŠÍCH ZÁSTUPCŮ. V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI NEBO JAKÉHOKOLIV DALŠÍHO PROBLÉMU VAŠÍM JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM JE UKONČIT UŽÍVÁNÍ SLUŽEB.
BEZ OHLEDU NA COKOLIV, CO JE V ROZPORU SE ZDE UVEDENÝM, NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV STRANĚ, PODÁVAJÍCÍ STÍŽNOST PROSTŘEDNICTVÍM VÁS, PRO JAKÝKOLIV PŘÍPAD, A BEZ OHLEDU NA FORMU ČINU, JE OMEZENO NA ZAPLACENOU ČÁSTKU, JESTLIŽE TAKOVÁ EXISTUJE, VÁMI HOSTISERVERU ZA SLUŽBY BĚHEM TŘECH (3) MĚSÍCŮ PŘED PRVOTNÍM ÚKONEM, KTERÝ DAL DŮVOD K TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI. TO JE SOUHRNNÝ LIMIT. EXISTENCE VÍCE, NEŽ JEDNÉ STÍŽNOSTI A NÁROKU, TENTO LIMIT NEZVYŠUJE.18. ZABEZPEČENÍ

i) Výhradně vy jste odpovědní za všechny úkony, učiněné na vašem účtu. Je vaší odpovědností zajistit, aby skripty/programy, instalované na vašem účtu, byly bezpečné a povolení adresářů bylo správně nastaveno bez ohledu na metodu instalace.
ii) Hostiserver may, but is not obligated to, monitor our systems, including without limitation, to ensure that use is authorized, to facilitate protection against unauthorized access, and to verify security procedures, survivability, and operational security. During monitoring, information may be examined, recorded, copied and used for authorized purposes. By using the Services, you consent to monitoring for these purposes.
ii) Jakýkoliv účet, u kterého bude objeveno, že je napojen na síť nebo systém třetí stany, bez oprávnění této třetí strany, bude pozastaven. Hostiserver může, podle svého vlastního uvážení, požádat o dokumentaci, prokazující, že váš přístup k síti nebo systému třetí strany je řádně autorizován.
iii) Jakýkoliv účet, který zapříčiní, že ohledně něj obdržíme zprávu o zneužití, může být ukončen a/nebo přístup ke službám bude pozastaven. Jestli neodstraníte škodlivý obsah z vašeho účtu, poté, co Vám to bylo sděleno od Hostiserveru, vyhrazujeme si právo ponechat přístup ke službám znemožněn.
iv) Hostiserver si vyhrazuje právo převést váš účet z jednoho datového centra ne jiný, aby byly dodrženy platné postupy datových center, místních zákonů nebo z technických nebo jiných důvodů, a to bez oznámení.19. ZRUŠENÍ

Oznámení o zrušení musí být podáno otevřením lístku nebo prostřednictvím tlačítka pro zrušení na panelu klienta, před začátkem příslušného měsíce. V takovém případě: (i) budete povinni zaplatit všechny poplatky a náklady, vzniklé pře účinností takového zrušení a (ii) Hostiserver může, podle svého vlastního uvážení, refundovat všechny předplacené Služby plnou zbývající měsíční částkou po účinnosti takového zrušení (to jest žádný částečný měsíční poplatek nebude refundován) mínus jakékoliv poplatky za nastavení, platné daně a, jestli je to příslušné, jakékoliv slevy, platné pro předplatné, s tím, že jste neporušili tuto Smlouvu.
Jakmile obdržíme vaše oznámení o zrušení a potvrdíme všechny nezbytné informace s vámi prostřednictvím emailu, budeme vás informovat, že účet byl zrušen.20. OBNOVENÍ DOMÉNY

Obnovení domén je účtováno a doména je obnovena před datem obnovení. Je vaší odpovědností oznámit týmu Hostiserveru zrušení jakékoliv registrace domény před datem obnovení. Nebude poskytnuta žádná refundace jakmile je doména obnovena. Všechny registrace a obnovení domény jsou konečné.21. ZAHRANIČNÍ PLATBY

Fluktuace kurzu měn u zahraničních plateb jsou neustálé a nevyhnutelné. Veškeré refundace jsou zpracovány v USD a odrážejí kurz měny platný k datu refundace. Veškeré refundace podléhají tomuto kolísání a Hostiserver není odpovědný za žádnou změnu kurzů mezi dobou platby a dobou refundace.22. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ

Hostiserver může odložit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke Službám, zcela nebo částečně, bez dalšího oznámení v případě, že: (i) v objednávce jste poskytli informace, které jsou nepravdivé/neúplné (ii) nezaplatili jste některý splatný poplatek; (iii) porušili jste tuto Smlouvu; (iv) vaše chování škodí Hostiserveru nebo jiným nebo zapříčiní Hostiserveru nebo jiným odpovědnost, jak bude určeno podle vlastního uvážení Hostiserveru; nebo (v) v dalších případech, specifikovaných v této Smlouvě. V takovém případě Hostiserver nebude refundovat žádné poplatky, zaplacené před takovým ukončením a vy budete povinni zaplatit všechny poplatky a výdaje, vzniklé před účinností takového ukončení. Navíc Hostiserver vám může naúčtovat všechny poplatky, splatné za Služby, za zbývající část aktuálního období.
PO UKONČENÍ SLUŽEB Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU OBSAH PŘEDPLATITELE, WEBOVÉ STRÁNKY PŘEDPLATITELE A DALŠÍ DATA BUDOU VYMAZÁNY.23. ZAJIŠTĚNÍ

Tímto souhlasíte zajistit, hájit a odškodnit Hostiserver, naše filiálky a jejich příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce (každý jako „Odškodněná strana“ a dohromady jako „Odškodněné strany“) za a proti jakýmkoliv a všem nárokům, škodám, ztrátám, závazkům, žalobám, požadavkům, jednáním (ať soudním nebo správním) výdajům (včetně, ale bez omezení na příslušných nákladů na právní zastupování), které hrozí, je uvaleno nebo předloženo třetí stranou proti jakékoliv Odškodňované straně, vzniklých nebo souvisejících s (i) vašim užíváním Služeb, (ii) jakýmkoliv nedodržením nebo porušením vámi této Smlouvy; nebo (iii) jakýmkoliv úkonem nebo opomenutím z vaší strany. Podmínky tohoto odstavce budou platit i po jakémkoliv ukončení této Smlouvy.24. ARBITRÁŽ A PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO

Jestliže máte sídlo mimo Českou republiku souhlasíte s tím, že tato Smlouva se bude řídit a je sestavena v souladu s kyperským právem (kromě kolizních ustanovení).

Jestliže máte sídlo v České republice souhlasíte s tím, že tato Smlouva se bude řídit a je sestavena v souladu se zákony České republiky (kromě kolizních ustanovení).

Strany se pokusí vyřešit jakékoliv spory v dobré víře cestou přátelských jednání. Nicméně jakékoliv nevyřešené spory, vzniklé z nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jakýchkoliv otázek, týkajících se její existence, platnosti nebo ukončení, budou předloženy a rozhodnuty s konečnou platností arbitráží na základě příslušných arbitrážních postupů Kyperské republiky a tímto jsou tyto postupy začleněny, tímto odstavcem, do této Smlouvy. Místo arbitráže vybere Hostiserver. Jazykem arbitrážního jednání bude angličtina. Arbitrážní rozhodnutí bude konečné a závazné pro Strany. Bez ohledu na výše uvedené, každá Strana bude mít právo zahájit jednání proti druhé Straně u kyperských soudů nebo jakýchkoliv jiných soudů kompetentní jurisdikce za účelem: a) uplatnění arbitrážního rozhodnutí; a b) domáhání se nároku na dočasné nebo soudní osvobození.

Jestliže jste soukromou osobou a s tím, že usilujete o ochranu na základě platných zákonů na ochranu spotřebitele v rozsahu, stanoveném platnými zákony na ochranu spotřebitele, máte nárok domáhat se ochrany v souladu s platným zákonkem na ochranu spotřebitele.25. VZTAHY

Hostiserver a Předplatitel jsou nezávislými smluvními stranami a nic z obsaženého v této Smlouvě nestaví Hostiserver a Předplatitele do vztahu představitele a agenta, společníků nebo společného podniku. Žádná strana, výslovně nebo implicitně, nesmí sama sebe představovat, že má oprávnění uzavírat kontrakty nebo uzavírat jakékoliv smlouvy jménem druhé strany nebo ukládat povinnosti nebo zavazovat druhou stranu jakýmkoliv způsobme.26. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Hostiserver nebude odpovědný za žádné škody, které může utrpět vaše podnikání. Hostiserver neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, výslovné nebo implicitní, za poskytování Služeb. Hostiserver vylučuje jakoukoliv odpovědnost za prodejnost nebo vhodnost pro určitý účel, včetně ztráty dat, vyplývajících z odložení, pochybení v dodávkách, špatných dodávek a za jakékoliv a veškeré přerušení služeb, zapříčiněné Hostiserverem nebo našimi zaměstnanci.27. POVOLENÁ VYZRAZENÍ

Hostiserver může vyzradit informace Předplatitele státním orgánům/agenturám, bez dalšího souhlasu nebo oznámení Předplatiteli, na základě zákonného požadavku od takových orgánů/agentur.28. PŘÍJEMCI TŘETÍCH STRAN

Kromě případů, kdy je stanoveno jinak v této Smlouvě, nic v této Smlouvě není zamýšleno, ani nebude konstruováno tak, že to znamená udělení jakýchkoliv práv jakékoliv osobě jiné, než stranám této Smlouvy a jejich příslušným nástupcům a schváleným nabyvatelům.29. TATO SMLOUVA

Tato Smlouva, včetně dokumentů, na které je v této Smlouvě odkazováno, nahrazuje všechna předchozí jednání, rozhovory a dohody mezi stranami ohledně předmětu této Smlouvy a tato Smlouva znamená jedinou a úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této Smlouvy.30. DODATKY KE SMLOUVĚ NEBO SLUŽBÁM

Hostiserver může modifikovat, doplňovat nebo mazat části této Smlouvy kdykoliv, bez předchozího oznámení, jestliže to není vyžadováno platnou legislativou. Na konci této Smlouvy budeme uvádět datum poslední revize. Jakékoliv revize této Smlouvy se stanou účinnými, jakmile budou umístěny, jestliže není stanoveno jinak. S jakoukoliv modifikací této Smlouvy vyslovujete souhlas pokračováním užívání Služeb po datu účinnosti jakékoliv takové modifikace. Kteříkoliv aktivní Předplatitelé budou vázáni termíny a podmínkami, účinnými před datem účinnosti modifikací až do vypršení Služeb, jestliže takoví Předplatitelé neobnoví existující nebo si nekoupí od nás nové Služby. Jakékoliv obnovení existujících Služeb nebo objednání nových Služeb bude považováno za explicitní dohodu k této Smlouvě, modifikované nebo doplněné.

Hostiserver si vyhrazuje právo modifikovat, změnit nebo ukončit jakýkoliv aspekt Služeb, a to kdykoliv.31. ODDĚLITELNOST

Jestliže jakékoliv ustanovení nebo část jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným soudem příslušné jurisdikce, zbývající ustanovení nebo jejich část (jestliže není specifikováno jinak) této Smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.32. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Žádné pochybení nebo odložení z vaší strany nebo ze strany Hostiserveru uplatnit jakékoliv právo nebo nápravný prostředek na základě této Smlouvy nebude považováno za zřeknutí se těchto práv, ani jednotlivého nebo částečného uplatnění jakéhokoliv práva nebo nápravného prostředku, zabraňující jakémukoliv dalšímu nebo budoucímu uplatnění takového práva nebo nápravného prostředku. Žádné výslovné zřeknutí se práva nebo souhlas s jakýmkoliv porušením nebo neplněním jakéhokoliv termínu nebo podmínky této Smlouvy kteroukoliv ze stran této Smlouvy, nebude znamenat zřeknutí se nebo souhlas s jakýmkoliv následným porušením nebo neplněním stejného nebo jiného termínu nebo podmínky této Smlouvy.33. POSTOUPENÍ

Nesmíte postoupit nebo převést tuto Smlouvu nebo jakákoliv z vašich práv nebo povinností bez předchozího písemného souhlasu Hostiserveru. Jakýkoliv pokus o postoupení v rozporu s touto Smlouvou bude neplatný a neúčinný a nebude mít žádno právní moc nebo účinnost. Hostiserver může postoupit svá práva a povinnosti na základě této Smlouvy a může najmout subdodavatele nebo zástupce pro plnění svých povinností a uplatňování svých práv na základě této Smlouvy bez souhlasu Předplatitele. Tato Smlouva bude závazná a právně účinná pro strany této Smlouvy a jejich příslušné nástupce a schválené nabyvatele.

 

Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s politikou ochrany osobních údajů.